EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.      1071 Budapest, Damjanich utca 12.      Telefon: 06-1/352-86-54, 06-1/352-86-55      
Általános közzétételi kötelezettségek: EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
- Önkormányzati rendeletek
- A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
- EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya
- EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési szabályzata
- EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatkezelési szabályzata

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

13. Közérdekű adatok igénylése
a, A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
b, tájékoztató a közérdekű adatszolgáltatás eljárásrendjéről
- letölthető adatigénylő lap
c, A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
d, A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
e, Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve dr. Kerekes Sugárka

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról30.§ (3) Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Vezető állású munkavállalók:
Létszám-kereset kimutatás:
Felügyelőbizottság:
2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdése szerinti adatok a közbeszerzési értékhatárt elérő szerződésekről

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Nincs az EVIN Nonprofit Zrt.-re vonatkozó értelmezhető adat